2018-03-21

Något om en överraskande selektiv och kortvarig oro för ryska påverkansoperationer

I en krönika som omsorgsfullt utformats för att framstå som både eftertänksam och originell, men som i själva verket är resultatet av en synnerligen kluven upphovsmans vilja att både äta kakan och ha den kvar, går Aftonbladet kulturs Martin Aagård idag till frontalangrepp mot både Hanif Bali och journalistkåren.

Å ena sidan, får vi veta, är Hanif Bali ett "alt-högertroll" som vampyrerna på det moderata partihögkvarteret med berått mod skickat ut för att medelst mobbning och förtal tysta sina motståndare (för säkerhets skull nämns dessutom Donald Trump två gånger). Å andra sidan, fortsätter Aagård medelst en serie insinuationer, är talet om ett aggressivt Ryssland paranoid fiktion.

Ironiskt nog lyckas den av kognitiv dissonans så uppenbart hårt ansatte Aagård utifrån dessa förutsättningar skriva en överraskande bra krönika. Den som tror att kulturskribentens fräna kritik mot Dagens Nyheters agerande bottnar i mediekritiska ambitioner eller omsorg om sanningen, lär dock bedra sig.

Martin Aagårds så överraskande beska kritik mot det drev som utspelat sig är med allra största sannolikhet sprungen ur det faktum att Aagård tidigare själv fått motta kritik för de påfallande relativiserande skildringar han skrivit om bland annat Rysslands angrepp på Ukraina. Det är mot denna bakgrund det faktum att han nu skrivit vad som i praktiken är ett brinnande, om än lätt maskerat, försvarstal för Hanif Bali skall förstås.

Till skillnad från i fallet med anklagelserna mot Hanif Bali ligger det i Aagårds fall dock viss substans i kritiken. Till skillnad från Bali ber Aagård dessutom inte om ursäkt, och till skillnad från Bali är Aagård varken en uttalad förespråkare av Nato eller uttalad kritiker av den ryska regimen.

Därmed borde de personer som nu kritiserat Bali också vara betydligt mer kritiska till Aagård. En och annan av dem är också detta, men Aagård kan sova lugnt i förvissningen om att risken för att han blir måltavla för ett drev i stil med det som i dagarna drabbade den moderate riksdagsmannen är noll.

Drevet mot Hanif Bali handlade nämligen aldrig om Ryssland. Drevet mot Hanif Bali var följden av att ett stort antal personer avskyr honom av det enkla skälet att han synar deras fulspel. Deras oro för ryska påverkansoperationer uppstod i samma ögonblick som en chans att få in en riktig käftsmäll på den moderate riksdagsmannen uppenbarade sig, och upphörde i samma ögonblick som käftsmällen var utdelad.

2018-03-20

Den journalistiska metoden som alla glömde att problematisera

Fallet Hanif Bali har vid de här laget resulterar i gigantiska mängder kommentarer, och även om man inom journalistkåren mangrant slutit leden bakom Dagens Nyheters tämligen aparta narrativ, så har en överraskande stor andel av dessa kommentarer varit vettiga.

I sammanhanget finns dock en aspekt som så gott som alla har förbisett, nämligen den kritik mot journalistiska metoder som det hela startade med. När Hanif Bali kommenterade Patrik Oksanens artikel gick hans invändning varken ut på att texten skulle vara dålig eller att Oksanen skulle ha förmedlat en felaktig bild. Vad Bali påpekade var att Oksanens intervju var initierad av UD.

Detta är, har vi sedan dess fått veta, en väldigt vanlig företeelse. Den okunskap han därmed visade prov på har utgjort del i kritiken mot Bali, och när han därtill, som en central del av sin avbön, själv poängterade just det faktum att förfarandet är vanligt, var detta som exempel på varför han hade varit ute i ogjort ärende.

För den som bemödar sig att lyfta blicken en aning finns det dock ganska goda skäl att problematisera företeelsen, alldeles oavsett hur vanlig denna är. UD är nämligen ingen myndighet, utan en del av regeringen. I och med detta är departementet också ett verktyg för den sittande regeringens agenda.

Detta betyder på intet sätt att Oksanens artikel bör betraktas som suspekt. Det finns heller inte någon anledning att misstänka att Oksanen i och med sin artikel gjorde sig till språkrör för regeringen. Jag ser personligen över huvud taget inte heller någon anledning att kritisera vare sig UD eller Oksanens för deras agerande i den kommunikation som utmynnade i den aktuella intervjun och artikeln.

Vad som däremot är problematiskt är ironiskt nog just det faktum att företeelsen är vanlig. När regeringen väljer att bjuda in utvalda journalister för att möta utvalda gäster, eller delta vid utvalda aktiviteter, så påverkar man också nyhetsrapporteringen. Man får på detta sätt viss kontroll över både vad som skrivs, och vem som skriver det. Det borde vara varje journalists ryggmärgsreflex att se en sådan situation för vad den är, nämligen en uppenbar intressekonflikt.

I ljuset av detta är den så gott som totala enighet om att metoden är fullständigt okontroversiell vi fått se prov på de senaste dagarna, närmast att betraktas som kuslig. Att i en tid då varenda artikel förses med informationsrutor om redaktionens journalistiska bevekelsegrunder, och med pedagogiska förklaringar om skillnaden mellan opinions- och nyhetsmaterial, inte berätta att en artikel delvis tillkommit på regeringens initiativ, är att sila mygg och svälja kameler.

Att just Oksanens artikel var ett exempel på detta är som enskild företeelse sett en petitess. Att däremot ett stort antal artiklar tillkommer på detta vis, utan att läsaren informeras om detta, och utan att praktiskt taget någon invänder mot denna brist på transparens, är däremot högst remarkabelt.

2018-03-19

Om Hanif Bali och varför Sverige fick världens högsta skatter

Det moderata toppgarnityrets reaktion i fallet Hanif Bali kan bero på existensen av i sammanhanget högst relevanta, men ännu inte offentliggjorda, uppgifter. Detta skulle i så fall förklara vad som annars framstår som en drastisk överreaktion från deras sida. Ett sådant scenario skulle däremot inte förklara de hysteriska reaktioner som till exempel Dagens Nyheter och journalistkåren visat prov på.

Såvida man i dessa kretsar inte avsiktligt undanhåller allmänheten information, utan vilken såväl rapporteringen som brösttonerna blir fullständigt obegripliga, vet man i dessa kretsar inte mer än vad allmänheten gör. Därmed kvarstår en i sammanhanget ytterst central omständighet, även om central information ännu inte offentliggjorts, nämligen att vad man ägnat sig åt är ett drev bortom all rim och reson, och som inte kan tolkas som så mycket annat än en från deras sida högst personlig hämndaktion mot en politiker de sedan länge gjort klart att de avskyr.

Varför är då detta så viktigt att påpeka? I grund och botten handlar svaret ironiskt nog inte om Hanif Bali. Bali är, när det kommer till kritan, en lojal partist. I egenskap av sådan har han stått bakom partiledningen även då denna ägnat sig åt migrations- och decemberöverenskommelser, och i egenskap av sådan gör han även nu precis vad partiledningen säger åt honom att göra. Kort sagt, Balis agenda skiljer sig till syvende och sist med allra största sannolikhet ganska mycket från din.

Vad som gör det viktigt att bilda opinion mot det drev vi precis har sett, och vad som (åtminstone utifrån den information vi faktiskt har) gör den moderata partiledningens servilitet så klandervärd, är det faktum att det är denna hållning som tagit oss dit vi är idag.

Det är till följd av denna flathet från högerns sida Sverige blev vad som närmast påminner om en enpartistat. Det är till följd av denna flathet från högerns sida som Sverige blev med världens högsta skatter. Det är genom denna flathet från högerns sida som Sverige blivit ett halvtotalitärt land, där vanliga människor är livrädda för att säga vad de tycker.

Det är till följd av denna flathet från högerns sida som borgerligheten alltid hamnar i försvarsställning. Det är till följd av denna flathet från högerns sida man gång på gång tvingas på defensiven. Det är till följd av denna flathet från högerns sida som samma höger ständigt tvingas hålla sig till spelregler dikterade av socialister.

Moderaterna har måhända köpt sig lite kortsiktig arbetsro, men detta har i så fall skett till priset av år av minskat handlingsutrymme. Det är genom att gång på gång återfalla på denna strategi man tvingats retirera till den allt annat än gynnade position man befinner sig i idag. Strategin har med andra ord varit katastrofal, men av allt att döma har man fortfarande ännu inte förmått lära sig något av detta.

Läs även:
Fristad

2018-03-18

Det svenska agerandet spelar de ryska propagandamakarna rätt i händerna

Flera stora mediejättar, däribland Dagens Nyheter, har de senaste åren vid upprepade tillfällen oreflekterat återpublicerat uppenbar rysk propaganda som om denna vore nyhetsmaterial värt att ta på allvar. Jag har personligen flera gånger varit kritisk till den nu dagsaktuelle Patrik Oksanen, men det kan i sammanhanget inte nog poängteras hur han länge som en av ytterst få opinionsbildare gjorde en heroisk insats för att uppmärksamma detta.

Idag är den ryska propagandan inte längre ett underrapporterat ämne. Skiftet kom för några år sedan, och var tämligen abrupt. Sedan dess har EU-kritiker, Natomotståndare och sverigedemokrater slentrianmässigt utmålats som personer som går Putins ärenden. I ett inte obetydligt antal fall har anklagelserna varit befogade, men överlag har de beskyllningar som nu framförs varit tämligen urskillningslösa och i många fall ytterst ogrundade och orättvisa.

Bilden som framträder är den av ett narrativ™ där anklagelserna har väldigt lite med en vilja att bekämpa påverkansoperationer att göra. Snarare, tycks det, ses de slentrianmässiga beskyllningarna för att gå Putins ärenden som ett effektivt verktyg för att bekämpa och misstänkliggöra meningsmotståndare.

Som av en händelse spelar detta de ryska propagandamakarna rätt i händerna. De ogrundade, slentrianmässiga och svepande anklagelserna bidrar till att exakt den misstro och misstänksamhet skaparna av den ryska propagandan hoppas åstadkomma frodas. Fallet med den nu rikskända e-postkonversationen mellan UD och Patrik Oksanen tjänar som en utmärkt illustration av detta.

Det kan förvisso inte uteslutas att Ryssland faktiskt hade ett finger med i spelet. Det faktum att den främsta måltavlan för de anklagelser som nu framförs är den i sammanhanget så gott som garanterat oskyldige Hanif Bali, är dock ett närmast överdrivet pedagogiskt exempel på faran med att lättvindigt kasta denna sorts anklagelser omkring sig.

Det ansvarslösa agerande såväl media som politiker nu ägnar sig åt får inte bara misstänksamheten i samhället att breda ut sig epidemiskt. Det försvårar dessutom dramatiskt möjligheterna att framöver föra seriösa diskussion om just ryska påverkansoperationer. Ett i sammanhanget mer kontraproduktivt agerande är svårt att föreställa sig.

En annan, och minst lika ironisk, konsekvens av de många minst sagt dåligt underbyggda beskyllningarna, är att den faktiska propagandan tillåts flyga under radarn. På detta fick vi så sent som igår ett synnerligen pedagogiskt exempel, när flera etablerade nyhetskanaler (däribland talande nog Dagens Nyheter) belönade de ryska anklagelserna om att Sverige var källan till det nervgift som användes i engelska Salisbury med omfattande rapportering.

I stället för att antingen tiga ihjäl vad som uppenbart var en avledningsmanöver, eller direkt avslöja denna som just en sådan, gick nyhetsredaktionerna rakt i den fälla de ryska propagandamakarna hade gillrat för dem. Man belönade inte bara ett agerande ämnat att väcka uppmärksamhet med just stor uppmärksamhet. Man gick dessutom i svaromål, och bidrog på detta sätt till att ge det ryska fulspelet legitimitet.

Den ryska propagandans syfte är nämligen inte, som många naivt tycks tro, att framställa Ryssland som oskyldigt. Den ryska propagandans syfte är att pumpa ut ett flertal och sinsemellan helt oförenliga versioner av ett händelseförlopp, för att åstadkomma största möjliga förvirring.

Att rysk propaganda idag, till skillnad från för några år sedan, är ett allt annat än underrapporterat ämne, har inte gjort Sverige mindre mottagligt för den. Tvärtom, vårt i sammanhanget så monumentalt kontraproduktiva agerande har snarare om något sannolikt gjort oss mer sårbara. Det är, för att uttrycka det milt, något av ett underbetyg för nivån på den svenska samhällsdebatten.

2018-03-17

Drevet är en till journalistik förklädd personlig vendetta

Bakom det monumentala haveri som i skrivande stund utspelar sig i media, med UD, Nyheter Idag och Hanif Bali som protagonister, återfinns i grund och botten två i huvudsak skilda händelseförlopp. Då vad man kan läsa om saken i etablerade medier utgör den diametrala motsatsen till varje form av seriös rapportering, finns anledning att nagelfara dessa bägge händelseförlopp lite extra.

Det första händelseförloppet kokar ned till att Nyheter Idag (framgångsrikt) begärt ut den e-postkorrespondens man på UD haft med skribenten Patrik Oksanen, ungefär samtidigt som en sådan korrespondens pågick. Detta är anmärkningsvärt, och i allra högsta grad värd en journalistisk granskning.

Det hela är dock inte något bevis för att UD:s kommunikation blivit avlyssnad. Därtill tycks Nyheter Idags begäran om att få ta del av korrespondensen inte sammanfalla så anmärkningsvärt väl i tid med korrespondensen som sådan, som Dagens Nyheter ger sken av. Exakt vad som har hänt lär framkomma de närmaste dagarna, men det avlyssningsscenario man från UD:s sida uttryckligen framställer som det enda tänkbara, ter sig för att uttrycka det milt allt annat än hugget i sten.

Vad som gör det hela anmärkningsvärt på riktigt är emellertid ett helt annat händelseförlopp, nämligen det som inleddes då den moderate riksdagsmannen Hanif Bali en knapp månad senare på Twitter lade ut den information Nyheter Idag begärt ut. Detta i anslutning till att han kommenterade den artikel av Oksanen som korrespondensen med UD hade utmynnat i.

Kommentaren i fråga var förvisso milt kritisk, men definitivt inte över gränsen. Det enda särskilt anmärkningsvärda i sammanhanget var att Bali hade tillgång till korrespondensen. I sak var detta inget konstigt, då denna var en allmän handling som hade lämnats ut av UD. Efter att det hela under gårdagen blev en nyhet, rådde dock inledningsvis viss förvirring om huruvida Nyheter Idag först offentliggjort informationen, eller om Bali hade fått tillgång till den på annat sätt.

Att Bali till en början lämnade motsägelsefulla uppgifter om detta är någonting han som riksdagsman får tåla både kritik och granskning för. Sedan dess har han dock i detalj redogjort för hur informationen kommit honom till del (han blev kontaktad av Chang Frick), och det enda anmärkningsvärda som återstår är därmed de motsägelsefulla uppgifter han inledningsvis gav.

Skulle det faktiskt visa sig att Nyheter Idag blev varse om korrespondensen via ljusskygga kontakter vore detta förvisso sprängstoff, men ingenting som Hanif Bali i så fall kan lastas för. Det skulle måhända gå att argumentera för att Bali inte borde haft någon som helst kontakt med Chang Frick. I så fall skulle dock väldigt många politiker och journalister behöva ställa sig i skamvrån tillsammans med honom. Det är nämligen inte direkt någon hemlighet att Frick dagligen har gemytligt informationsutbyte med åtskilliga makthavare.

Såvida det i sammanhanget inte finns några graverande uppgifter som ännu inte offentliggjorts, saknar därmed kritiken mot Hanif Bali praktiskt taget helt substans. Detta har dock inte hindrat Dagens Nyheter från att utmåla det hela som en praktskandal. Det har inte heller hindrat andra andra medier från att med stor lust kasta sig in i drevet. Det har heller inte hindrat den till synes fullständigt ryggradslösa moderatledningen från att lägga sig platta för samma drev.

Det är i sammanhanget värt att notera att det nu aktuella drevet förefaller vara initierat av UD. Att Dagens Nyheters ursprungliga reportage om påstådda läckor från UD till största delen bygger på uppgifter anonyma källor på samma departement lämnat, är inte bara djupt ironiskt. Att källor på samma S-styrda UD som i närtid gjort sig ökänt för sina försök att obstruera granskningen av regeringens jakt på en plats i säkerhetsrådet, under ett valår plötsligt ses som sanningsvittnen i frågor som rör Moderaterna, är framför allt ett utslag av skandalöst dålig journalistik.

Strategin tycks dock ha fungerat. Efter att journalistkåren utan vidare köpt S-tjänstemännen vid UD:s bild av Balis påstått centrala roll i vad man hävdar är en avlyssningsaffär, använder nu flera tunga S-företrädare ogenerat det hela som ett politiskt slagträ i valrörelsen. Att det hela inte bara saknar varje spår av sans och balans, utan framför allt är ett utslag av oförblommerad vulgärpopulism, kan de lugnt räkna med att slippa bli granskade för. Den förment professionella och objektiva journalistkåren har redan med all önskvärd tydlighet visat att den helt och hållet står på deras sida.

Det besinningslösa drev som nu pågår handlar varken om Krim, UD, påverkansoperationer eller Patrik Oksanen. Drevet är en till journalistik förklädd personlig vendetta mot en högerpolitiker som haft den monumentala fräckheten att vägra dansa efter vänsterns pipa. Som sådant är det en väldigt kärnfull, om än också ytterst osmickrande, lägesbild av tillståndet i Sverige.

2018-03-15

Den svenska journalistkåren är patetisk


Google har, meddelade företagets chefsjurist David Price i tisdags, gjort det till en högprioriterad uppgift att "så snart som möjligt" driftsätta en särskild "svensk version" av sökmotorn. Detta skall, som man uttrycker det, leda till "mer kvalitativa resultat på sökningar som kan leda till tvivelaktigt innehåll".

Bakom de vackra orden om "mer kvalitativa resultat" döljer sig dock en betydligt mer sinister verklighet. Vad Price i själva verket säger är att de censuralgoritmer Google utvecklat för att kunna verka i diktaturer och länder med drakoniska blasfemilagar, nu kommer att börja användas i Sverige.

Det hysteriska och högst onyanserade drev Expressen och Dagens Nyheter (numera dessutom understödda av statstelevisionen) sedan en tid tillbaka bedrivit mot sökmotorn har därmed fått konkreta resultat – den svenska versionen av Google kommer beläggas med "barnfilter". Information som matchar vissa sökningar kommer försvinna ur sökresultaten, trots att Google känner till denna informations existens och vet att den kan vara av intresse för användaren.

När Google tidigare gjort samma sak i bland annat Kina och Pakistan har detta varit för att ländernas regimer krävt det. För detta har företaget kritiserats hårt, inte minst av svenska journalister. När samma sak nu händer i Sverige är det dock journalisterna själva som är den pådrivande kraften.

Detta tål att upprepas. Till följd av ett synnerligen onyanserat drev, genomsyrat av en moralpanik som för tankarna till såväl den ökända videovåldsdebatten som Siewert Öholms infamösa korståg mot hårdrock, är svenska journalister nu på god väg att försämra allmänhetens tillgång till information. Det hela är direkt perverst.

De journalister som kämpar för att begränsa tillgången till information förtjänar endast förakt. Sådana journalister har inte bara fullständigt övergivit principerna de påstår sig hålla för heliga, utan därtill aktivt börja bekämpa dessa. Sådana journalister hör hemma på ett Partikontrollerat propagandaorgan i en totalitär diktatur.

Den svenska journalistkåren är ett skämt. Den har systematiskt vilselett, ljugit och mörkat. De har utmålat sina konkurrenter som Djävulens hantlangare, när dessa informerat om sådant de själva försökt undanhålla allmänheten. När forna tiders förljugna narrativ inte längre är gångbara, uppfinner man inte bara nya. Den här gången kombinerar men dessutom sin aktivism med att helhjärtat gå in för att strypa allmänhetens tillgång till information.

Det är obeskrivligt patetiskt, men framför allt väldigt, väldigt farligt.

Tidigare i ämnet:
Journalister i kamp mot det fria ordet
Expressen har tappat det fullständigt

Tack till Anybody som uppmärksammade mig på detta.

2018-03-14

Expressen har tappat det fullständigt

Expressens sensationalistiska, onyanserade och i förlängningen också direkt kusliga drev mot Google har under dagen förflyttat sig ännu djupare in i skymningszonen.

Tidningens senaste upptäckt är att den nazityska filmen Den evige juden finns upplagd på Youtube, och därtill kan nås genom en sökning på de ord som ingår i dess titel. Att denna film kan ses på Youtube finner man på Expressen uppenbarligen så fruktansvärt att man inte ens bryr sig om att motivera varför den borde tas bort.

Expressens artikel insinuerar i stället tämligen oblygt att det endast är nazister som kan tänkas ha något intresse av att se filmen. Därmed bortser man fullständigt från alla historieintresserade, forskare och övertygade motståndare till antisemitism för vilka filmen är ett förvisso obehagligt, men också väldigt viktigt tidsdokument.

På Expressen förefaller man emellertid vara fullständigt oförmögna att se detta. Argumentationen påminner mest om den moralpanik som den idag ökända videovåldsdebatten en gång utmynnade i. När man beskriver Den evige juden är det nämligen inte bara det djupt motbjudande antisemitiska budskapet man nämner.

Lika stor vikt läggs vid att filmen "avslutas med tal av Adolf Hitler och marscherande nazityska soldater", ungefär som om detta vore något gemene man aldrig hade sett förut, och inte kunde ta del av utan att antingen traumatiseras eller ledas i fördärvet. Det underförstådda budskapet tycks vara att materialet är så farligt och förrädiskt att det bör undanhållas allmänheten, och endast göras tillgängligt för journalister och forskare.

Detta säger väldigt lite om Googles etik, men desto mer om den oförblommerade elitism man inom journalistkåren håller sig med, och som det synnerligen onyanserade och därtill tekniskt ignoranta drevet är ett direkt utslag av. Det samlade intrycket blir att Expressen har tappat det fullständigt.

I förlängningen bör man också fråga sig med vilken trovärdighet Expressen egentligen kan granska hat och extremism på nätet. Tidningen har till exempel under flera års tid slentrianmässigt benämnt Avpixlat/Samhällsnytt som en "hatsajt". Detta är inte bara oprofessionellt, det är direkt lögnaktigt.

Samhällsnytt står inte över granskning. Det finns tvärtom goda skäl att granska såväl deras artiklar som sidans medarbetare och finansiärer. Att kalla sidan för en "hatsajt" är dock inte seriös nyhetsrapportering, det är att ogenerat ägna sig åt agendajournalistik och aktivism. Det finns gott om sidor på nätet som förtjänar denna benämning, men alldeles oavsett vad man tycker om Samhällsnytt i är sidan inte en av dem. Att påstå detta är direkt oseriöst.

Att det är samma högst oprofessionella fäbless för aktivism medelst kraftigt vinklad nyhetsrapportering som ligger bakom det nu aktuella bisarra drevet mot Google är ingen särskilt långsökt gissning. Detta är illa nog i sig, men att det hela därtill i tiden så nära sammanfaller med en tilltänkt grundlagsändring som skall ge "seriösa" medier (läs: Expressen) ett informationsövertag över allmänheten borde ge gemene man kalla kårar.

Tidigare i ämnet:
Journalister i kamp mot det fria ordet

2018-03-13

Journalister i kamp mot det fria ordet

Under parollen "KRITIKEN MOT GOOGLE" drevar Expressen sedan en tid tillbaka mot den amerikanska sökmotorjätten. Kritiken (som för övrigt till allra största del är Expressenjournalisternas egen sådan) rörde inledningsvis främst Youtubekanalen "Granskning Sverige", men har sedan denna för några dagar sedan stängdes ned fokuserat på Googles sökresultat.

Den senare kritiken kokar ned till att Google speglar hur nätet faktiskt ser ut. Söker man på vissa begrepp och namn blir resultatet obehagliga sökträffar, av den enkla anledningen att de sökord man använt återfinns på dessa sidor. Expressens kritik riktar sig dock inte mot personerna bakom dessa sidor, och inte heller mot de webhotell som står värd för dem.

Expressens kritik riktar sig mot Google, och kokar ned till att sökmotorn i dessa fall borde returnera missvisande sökresultat. Denna kritik är minst sagt underlig av flera anledningar. Den kanske mest uppenbara invändningen är att det i praktiken är omöjligt att undvika att ett stort antal sökningar resulterar i djupt obehagliga sökträffar, eftersom mängden information på nätet är gigantisk och oöverblickbar.

Kritiken är dock huvudlös även av andra skäl. Om Google på detta sätt pressas att agera grindvakt, kommer företaget också ges väldigt stor makt över vilken information vi övriga kan ta del av. Utrymmet för godtycke blir enormt, och eftersom företaget lär vilja undvika ytterligare drev kommer man i så fall också sannolikt hellre fälla en fria.

Snart därefter lär betydligt mindre kontroversiell information än den Expressen nu riktar in sig på plötsligt också försvinna från sökträffarna. Vi vet detta, eftersom dylika incidenter redan sker dagligen. Detta som en direkt konsekvens av att de stora sociala medieföretagen försöker förekomma mediestormar, och de hot om regleringar som brukar vara opportunistiska, cyniska och vindkänsliga politikers första reaktion på sådana.

Att flera tunga politiker förutsägbart nog har redan reagerat på precis detta sätt borde få alla varningsklockor att ringa. Det hela kan i princip bara sluta på ett sätt, nämligen att vår tillgång till information försämras. Antingen som en följd av nya faktiska regleringar, eller som en följd av någonting Google gör "frivilligt" för att desarmera hotet om nya regleringar.

Att det är just journalister som på detta sätt går i bräschen för att strypa informationsfriheten kan tyckas ironiskt, åtminstone för den som köpt journalisternas bild av sig själva som det fria ordets fanbärare. I själva verket har dock denna idealistiska bild av journalistikens drivkrafter mycket litet med verkligheten att göra.

Idag präglas journalistkårens agenda inte endast av de vänsteråsikter som så länge har genomsyrat nyhetsrapporteringen. Internet har dessutom berövat journalisterna deras tidigare så privilegierade ställning som informationsflödets mästare. För bara ett par årtionden sedan var deras makt över vilken information som spreds enorm, men idag kan information nå viral spridning helt utan deras inblandning.

Detta förändrar samhällsdebatten, eftersom gemene man nu plötsligt får veta sådant som man inom journalistkåren tidigare såg till inte nådde allmän kännedom. Att de etablerade medierna därtill har uppenbara svårigheter att klara sig i konkurrensen, och att journalister därmed inte bara får se sin makt minska, utan dessutom får se den egna födkroken allt mer hotad, gör plötsligt de allt mer hätska och irrationella utspelen begripliga.

Journalisterna på Expressen intalar sannolikt sig själva att de slåss för det fria ordet, även när de slåss för att begränsa det. I själva verket agerar de precis som de ludditer som, i en fåfäng förhoppning om att stoppa en oundviklig utveckling, slog sönder varje mekanisk vävstol de kom över. I detta är journalisterna lika dömda att misslyckas som ludditerna, men sannolikt kan de ställa till med stor skada på vägen.

2018-03-12

Om libertarianism, böneutrop och kyrkklockor

Frågan om huruvida en moské i Växjö skall tillåtas börja med böneutrop har lett till en infekterad debatt, därtill sedan några dagar tillbaka en sådan begåvad med Dagens Nyheters ständigt så vilsna ledarredaktion som klassisk kontraindikator.

Ur ett libertarianskt/frihetligt/klassiskt liberalt perspektiv har den förment komplicerade frågan om böneutrop ett påfallande enkelt svar. Att tillåta böneutrop som tränger in på andras mark vore att bevilja någon en positiv rättighet som gick ut över andras negativa rättigheter. En sådan ordning skulle bryta mot en av libertarianismens viktigaste grundprinciper, varför en sådan ordning ur detta synsätt inte heller är önskvärd.

Naturligtvis vore detta inte någonting unikt. Antalet etablerade företeelser som inkräktar på andra människors negativa rättigheter är redan oräkneliga, med trafikbuller och beskattning som två belysande exempel. Trafikbuller utgör dock till skillnad från böneutrop baksidan av en företeelse som medför betydande samhällsnytta, och att vi tillhör världens högst beskattade folk utgör inget giltigt argument för att acceptera ytterligare inskränkningar av våra negativa rättigheter (om något snarare det diametralt motsatta).

Men, invänder då någon både grötmyndigt och deprimerande förutsägbart, kan inte exakt detsamma sägas om kyrkklockor? Egentligen borde man bara slå dövörat till, eftersom självutplånande och neurotiska argument som detta redan har normaliserats i en omfattning som är direkt osund. Argumentet åberopas dock så ofta, och därtill i regel så triumfatoriskt (alternativt ängsligt), att det ändå finns anledning att granska det närmare.

Kyrkklockor har i sammanhanget den ur frihetlig synvinkel mycket viktiga sedvanerätten på sin sida. Kyrkklockor accepteras av hävd, då dessa sedan århundraden och årtusenden utgör en integrerad del av det västerländska offentliga rummet. Att en stor majoritet därtill uppskattar kyrkklockornas klang, samtidigt som ytterst få faktiskt faktiskt stör sig på dem, gör därmed företeelsen tämligen oproblematisk ur en libertariansk eller klassiskt liberal synvinkel. För den fyrkantige utgör måhända dessa en inskränkning i den enskildes negativa rättigheter i samma omfattning som böneutrop skulle göra, men i praktiken uppfattar ytterst få det så.

Den klassiska liberalismen har nämligen inte några jakobinska samhällsomstörtande ambitioner, även om många felaktigt tror detta. Tvärtom, den klassiska liberalismen lägger stor vikt vid sedvanerätten och motsätter sig drastiska samhällsexperiment. Plötsliga, högst kontroversiella och politiskt orkestrerade förändringar av den offentliga ljudbilden strider därmed mot den den klassiska liberalismens principer.

I sammanhanget bör det också påpekas att de flesta människor som idag hör kyrkklockor i sin vardag, gör detta för att de antingen själva av egen fri flyttat till en sådan plats, eller för att deras förfäder gjort detta. Den landsbygdsbefolkning som låtit sig urbaniseras har inte behövt utsätta sig för ljudet av kyrkklockor, men ändå valt att göra det. Utrymmet för välgrundande klagomål krymper därmed drastiskt.

Med muslimska böneutrop förhåller det sig väldigt annorlunda. Dessa är inte av hävd en del av det svenska offentliga rummet, och de personer som är vana vid att i sin vardag höra sådana, men nu inte längre gör det, befinner sig i denna belägenhet för att de av egen fri vilja flyttat till ett land utan offentliga böneutrop. De har med andra ord inte sedvaneargumentet på sin sida, vilket den majoritet som vill slippa höra en för dem främmande religions böneutrop däremot har.

Skulle däremot svenska moskéer tillåtas börja med böneutrop, skulle sådana med tiden komma att få sedvanerätten på sin sida. Detta är om något ett argument mot att tillåta en sådan utveckling. Skulle detta nya (och för många högst oönskade) inslag i den offentliga ljudbilden tillåtas börja få sedvanerätten på sin sida, skulle förändringen med tiden också bli irreversibel.

Sist men inte minst finns också (som många andra påpekat före mig) en annan högst avgörande skillnad mellan kyrkklockor och böneutrop, nämligen vilken information som förmedlas. Kyrkklockors ringande är förvisso informationsbärande, men den information de förmedlar är antingen helt och hållet sekulär eller implicit.

Vid de flesta tillfällen kyrkklockor hörs ringa är den enda information som förmedlas nämligen klockslaget. Vid de totalt sett tämligen sällsynta tillfällen då de kallar till gudstjänst är denna information helt och hållet implicit, och omöjlig att förstå utan förkunskaper.

Med böneutrop förhåller det sig dock ännu en gång helt annorlunda. Böneutrop är aldrig sekulära, och den information de fem gånger om dagen förmedlar är i allra högsta grad explicit. Allah är den enda Guden, lyder det övergripande budskapet, och islam den enda sanna religionen. Att jämföra detta med ringande kyrkklockor är direkt ohederligt.

2018-03-11

Om kritiken mot Jordan B Peterson, och vad denna säger om hans kritiker

Bakom clickbait-rubriken "Därför dras unga till en guru som föraktar svaghet", kunde man i gårdagens Svenska Dagbladet ta del av ett påhopp på Jordan B Peterson signerat Carl Cederström. Peterson, kunde vi läsa, tycker mobbning är bra, hatar svaga människor och gillas av vita män som står Anders Behring Breivik nära.

Det finns ingen som helst anledning att bemöta det Partiorgansliknande utspelet i sak, då detta fullständigt saknar substans och inte förtjänar den legitimitet ett sakligt bemötande skulle skänka det. Vad som ändå gör Cederströms skummande fradga värd ett omnämnande är de strömningar denna är ett utlopp för.

Cederströms hatdrypande text är ett utlopp för den intolerans för oliktänkande som utmärker den lilla klick progressiva som förvisso dominerar samhällsdebatten, men vilkas folkliga förankring är så gott som obefintlig. Den är därtill ett symptom på den ohederlighet, den skamlöshet och den blinda tro på att ändamålen helgar medlen som frodas i dessa kretsar.

Cederströms rabiata försök till karaktärsmord är en konsekvens av det grupptänkande som odlas i den filterbubblornas filterbubbla som som utgör den sfär där de progressiva verkar och trivs i, och där de ömsesidiga ryggdunkningar vilkas syfte är att hålla det ständigt gnagande tvivlet på de egna trossatsernas ofelbarhet på behörigt avstånd utgör hårdvaluta.

Cederströms och hans gelikars vrede är sprungen ur den kollektiva desperation det faktum att man inte längre äger samhällsdebatten har skapat i dessa kretsar. Man har tagit sin kontroll över informationsflödet för given. Man har sett det som sin självklara rättighet att få avgöra vilka idéer som skall få spridning, och vilka som skall kvävas i sin linda.

När så plötsligt teknikutvecklingen berövar dem denna privilegierade ställning blir därför chocken total. De svavelosande utfallen bör i första hand inte tolkas som ett utslag av ilska, utan av att man är traumatiserade. Cederström och hans ryggdunkande vänner finner plötsligt hur den arvedel de utlovades glider dem ur händerna, och man har ännu inte förmått acceptera detta.

Jordan B Peterson beskrivs ofta som "kontroversiell". Detta avslöjar kanske mer än något annat agendan hos de krafter han utmanar. Ytterst få människor skulle nämligen finna vad Peterson har att säga kontroversiellt. En del skulle naturligtvis dra andra slutsatser än Peterson, andra skulle finna budskapet för krävande för att orka lyssna, men i stort sett ingen med båda fötterna på jorden skulle komma till slutsatsen att vad Peterson säger är kränkande, ondskefullt eller kontroversiellt.

Att Peterson ändå gång på gång inte bara beskrivs som just detta, utan därtill blir måltavla för infantila tirader som Cederströms, säger därför väldigt mycket om hur totalt man inom den progressiva "eliten" har tappat fotfästet. När Peterson uppmanar unga att ta ansvar för sina egna liv blir man mäkta upprörda över fräckheten i detta, då detta så flagrant utmanar den föreställning om att samhället bör vara ett kuddrum befolkat av viljelösa offer och mähän man själva förfäktar.

Denna hysteriska reaktion säger väldigt lite om Peterson, men desto mer om hans kritiker. De senare tror sig förvisso vara det sunda förnuftet, anständighetens samt sansen och balansens förkämpar, men vad de i själva verket har blivit är en sekt. En sekt av förgrämda kverulanter och ytterst mediokra tänkare, vilka aldrig förmår sluta älta förlusten av den privilegierade ställning de ansåg vara sin födslorätt.

2018-03-10

Dystopin

Ni lever i ett land där politiker som hävdar att det enda sättet för staten att uppnå en genomsnittlig nivå på de tjänster den tillhandahåller är att öka det skatteuttag som redan tillhör de högsta i världen, kallt kan räkna med att detta uppenbart orimliga påstående ej föranleder några kritiska följdfrågor från journalister.

Ni lever i ett land där universitetsväsendet och det så kallade "Vetenskapsrådet" storsatsar på pseudovetenskap. Ett land där staten avsätter skattepengar för att finansiera islamister. Ett land där staten stämmer människor i sorg för att komma över de arv deras anhöriga har lämnat efter sig.

Ni lever i ett land där kravet på att barn skall indoktrineras i vänsterextremt tankegods står inskrivet i skollagen. Ett land där statsradions programledare presenterar den aktivism de själva deltar i som angelägna nyheter. Ett land där journalister högljutt avkräver Google att börja manipulera samma sökresultat som är förutsättningen för en kritisk journalistisk granskning av vissa extremisters förehavanden.

Ni lever i ett land där nyhetshusens "faktagranskningstjänster" används för att vilseleda och sprida lögner. Ett land där någon som brinner för att polisanmäla rädda kvinnliga pensionärer över deras ordval utmålas som en hjälte, och därefter blir hållen om ryggen av journalistkåren då han visar sig vara en djurplågare som undanhåller sig delgivning.

Ni lever i ett land där politiker gör sina partier till plattformar för islamister, och därefter raljant avfärdar all den kritik detta föranleder ända tills islamisterna i fråga börjar använda rättsväsendet för att skipa "rättvisa" enligt klanväldes- och shariaprinciper. Ett land där socialister och progressiva med näbbar och klor kämpar för att unga utlänningar ostörda skall tillåtas framleva sina dagar som hemlösa kriminella narkomaner, med motiveringen att detta skulle vara det mest humana.

Ni lever i ett land där många inte vågar uttrycka sina åsikter offentligt. Ni lever i ett land där de flesta knappt ens reagerar över det ofriska i allt ovanstående. Ni lever i ett land som allt mer framstår som en dystopi. Ni lever i ett land som med stormsteg närmar sig det samhälle Aldous Huxley, George Orwell och Karin Boye varnade er för.

Om skog, äganderätt och nyckelbiotoper


Illustration av "I fablernas land" (Facebook, Twitter)

Till de viktigaste faktorerna bakom västvärldens ekonomiska framgång hör äganderätten. Huruvida en stark äganderätt är någonting önskvärt eller inte är i strikt teoretisk bemärkelse en metafysisk fråga. I praktiken är det hela dock betydligt mindre komplicerat.

De senaste århundradenas drastiska välståndsökning och enorma vetenskapliga landvinningar hade inte kunnat ske utan en stark äganderätt. Eftersom så gott som alla finner denna utveckling önskvärd, är därför det framtida välstånd alla ideologier utlovar också beroende av en fortsatt stark äganderätt.

I sak är ideologi och vetenskap två helt olika saker, men att välstånd är beroende av en stark äganderätt är empiriskt säkerställt många gånger om. De ideologier som utlovar både fortsatt välstånd och avskaffad eller urholkad äganderätt bygger med andra ord på lögner.

Vad innebär då egentligen äganderätt? Frågan kan tyckas självklar, men den som försöker förklara ägande utan att hänvisa till possessiva pronomen som mitt och ditt finner sannolikt detta betydligt svårare än vad det ursprungligen framstod som. Ägandebegreppet är nämligen betydligt mer abstrakt än vad människor vanligen reflekterar över.

När det kommer till kritan handlar ägande om kontroll. För att du i en meningsfull betydelse av ordet skall kunna sägas äga något, krävs också att du kontrollerar det. Utöver detta krävs även ett mått av social acceptans för denna kontroll. Utan sådan acceptans skulle varenda tjuv kunnat hävda sig vara den legitima ägaren av stöldgods.

När staten tar sig rätten att inskränka din rätt att efter eget huvud förfoga över sådant du i formell mening äger, innebär därför varje sådan inskränkning också en inskränkning av äganderätten. Sådana inskränkningar av äganderätten är idag dessvärre legio, men ett område där utvecklingen på senare tid varit särskilt anmärkningsvärd är skogsbruket.

Idag – inte minst sedan Karolina Skog (MP) blev miljöminister – är skogsägarens rätt att efter eget huvud förvalta in mark kraftigt begränsad. Med luddiga argument om miljöhänsyn beläggs den ena skogsägaren efter den andra med vad som de facto är brukandeförbud.

Genom att registrera ett område som "nyckelbiotop" gör statliga Skogsstyrelsen det i praktiken omöjligt att sälja virke därifrån, varpå marken blir värdelös. Detta utan att någon ersättning till markägaren utgår. Rent juridiskt påverkas inte ägandeförhållandet, men i all praktisk bemärkelse har dock äganderätten satts ut spel.

Hur har det då kunnat bli så här? Att Skogsstyrelsen kryllar av regelrätta aktivister är naturligtvis en central faktor i sammanhanget, men inte den enda. Del låga graden av förståelse för vad ägande faktiskt är är sannolikt precis lika viktig, liksom den låga förståelsen för hur viktig äganderätten är för det i grund och botten ganska osannolika välstånd de flesta människor tenderar att ta för givet.

Att den skogsmark som politikerna konfiskerar ligger långt från Söders lattebarer, och ägs av människor som inte tillhör samtidspolitikens fokusgrupper, bidrar naturligtvis också. Därtill har allemansrätten säkerligen spelat stor roll. Denna har gått från att vara en oskriven och frivillig överenskommelse landsbygsbor emellan till att bli en politiskt omhuldad positiv rättighet, sedan 1994 därtill inskriven i grundlagen. I takt med denna begreppsförskjutning har en föreställning om att skogsmark utgör offentlig egendom odlats.

Sist men inte minst har regeringens målmedvetna arbete för att undergräva äganderätten underlättats av den kompakta tystnaden från Svenskt näringsliv. Inom denna branschorganisation drar man sig visserligen inte för att kritisera makten, men sedan några år tillbaka har denna kritik varit helt fokuserat på försvaret av svågerkapitalister som Jan Emanuel Johanssons rätt att göra sig en förmögenhet på skattebetalarnas bekostnad inom välfärdssektorn.

Det som idag sker i skogen har uppenbara paralleller med den tilltänkta masskonfiskeringen av privat egendom som gömde sig bakom begreppet "löntagarfonder". Om Svenskt näringsliv har lärt sig någonting av historien borde de därför också ge frågan betydligt större uppmärksamhet.

Ett lämpligt första (och inte särskilt radikalt) steg från deras sida vore därför att göra klart för regeringen att om missbruket av nyckelbiotoper inte upphör, kommer man också skyndsamt uppmana sina sina medlemsföretag att ignorera den formellt sett frivilliga FSC-certifieringen. Denna stipulerar att virke från nyckelbiotoper inte får användas, och respekten för denna är det enda som hindrar ägarna av sådan mark från att ägna sig åt normalt kommersiellt skogsbruk.

2018-03-06

Om när Jimmie Åkesson stod upp för alla människors lika värde, och indignationen detta fick er att känna

Den nionde mars 2011 möttes Jimmie Åkesson och Centerpartiets dåvarande partiledare Maud Olofsson i en debatt i SVT:s Gomorron Sverige. Föremålet för denna debatt var en av Åkesson signerad debattartikel, som vid denna tidpunkt hade väckt stor uppmärksamhet.

Debatten är intressant ur många perspektiv, inte minst när man tittar på den så här sju år senare. Maud Olofsson hävdar vid upprepade tillfällen att Jimmie Åkesson i sin debattartikel hade dragit alla muslimer över en kam, vilket han oavsett om man håller med honom i sak eller ej faktiskt inte hade gjort. Programledaren Marianne Rundström tar därtill inte bara tydligt Olofssons sida, utan antyder dessutom att invandrares överrepresentation i brottslighet skulle vara en myt. Och så vidare.

Vad som idag återigen gör denna nästan sju år gamla debatt dagsaktuell är dock någonting helt annat, nämligen det faktum att den nu infamösa centerpartistiska nämndemannen Ebtisam Aldebes man Mahmoud Aldebe diskuterades. Aldebe var då liksom nu nämligen inte bara en högljudd förespråkare för särlagstiftning (läs sharia), utan hade därtill bara något år tidigare varit centerpartistisk riksdagskandidat. Detta trots att hans islamistiska åsikter länge hade varit välkända.

När Åkesson påtalade detta synnerligen anmärkningsvärda sakförhållande, viftade samma Olofsson som några år tidigare hade försvarat Aldebes hustru då denna kritiserades för att företräda exakt samma linje som sin make, nonchalant bort saken. Därefter övergick Olofsson till att hävda att Åkesson inte stod upp för "alla människors lika värde".

Det finns anledning att gräva djupare i detta. "Alla människors lika värde" torde visserligen vara en av de mest sönderanvända flosklerna i den svenska samhällsdebattens historia, men bortom de oreflekterade och lätt maniska ständiga upprepningarna av denna fras återfinns någonting viktigt. Frasen "alla människors lika värde" är nämligen i grund och botten den förenklade, lätt förvanskade och lökigt paketerade formen av en central västlig idétradition, nämligen principen om likhet inför lagen.

Fenomenet särlagstiftning är inte bara oförenligt med likhet inför lagen. Vad mer är, särlagstiftning utgör i det närmaste själva antitesen till denna princip. Vad Olofsson gjorde sig skyldig till var med andra ord inte att haspla ur sig floskler, utan att påstå att någonting var ett exempel på sin absoluta motsats.

Det krävs ingen större filosofisk bildning för att inse detta tämligen elementära sakförhållande, men inte desto mindre lär det ha varit ytterst få som 2011 vare sig kritiserade eller reflekterade över detta. Tvärtom, vi kan med till visshet gränsande sannolikhet utgå från att Maud Olofsson fick mycket beröm för sin insats, och att man inom det svenska etablissemanget närmast mangrant tyckte att hon med stor slagkraftighet hade satt Jimmie Åkesson på plats.

Idag är emellertid precis samma personer som 2011 satt och nickade förnumstigt åt Olofssons kontradiktioner mäkta upprörda över den nu riksökända Solna-domen. Det borde de inte vara. Solnadomen är en fullt naturlig konsekvens av att de själva så länge var mer än villiga att ställa sig bakom makarna Aldebes särlagstiftningsambitioner, så länge bara Jimmie Åkesson motsatte sig detta.

De idag så upprörda har själva krattat manegen för paret Aldebes särlagstiftningsagenda. De borde rannsaka sig själva, i stället för att offentligt posera med den avsky för domen de nu påstår att de känner.

2018-03-05

Ansvaret för Solna-domen vilar tungt på era axlar

För tolv år sedan krävde Sveriges muslimska förbund, anförda av sin ordförande Mahmoud Aldebe, särlagstiftning för muslimer i Sverige. Dessa åsikter delades av förbundsordförandens fru, Ebtisam Aldebe, som vid denna tid var centerpartistisk riksdagskandidat. När denna kandidatur kritiserades uttalade centerledaren Maud Olofsson sitt stöd för Aldebe.

Tre år senare var det Mahmoud Aldebes tur att bli nominerad till riksdagskandidat av Stockholmscentern. Han hade då inte bara trappat upp sin kamp för sharialagar, utan arbetade också för att de bägge män som hade hedersmördat Pela Atroshi skulle beviljas resning , då dessa enligt Aldebe blivit offer för politiska, polisiära och massmediala konspirationer. Aldebe kvarstod trots detta som riksdagskandidat, ända tills han drog tillbaka sin kandidatur självmant.

Hans hustru Ebtisam Aldebe blev till skillnad från sin make kvar i partiet. För Centerpartiet var hennes öppna och väldokumenterade islamism uppenbarligen inget hinder för en politisk karriär, varför hon fick representera partiet i Solna stads socialnämnd, Solna tingsrätt och Stockholms förvaltningsrätt. I egenskap av nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt var hon med om att fälla avgörandet i ett 40-tal ärenden i Migrationsöverdomstolen.

I slutet av förra veckan kom det så till allmänhetens kännedom att Ebtisam Aldebe och en centerpartistisk kollega i minst ett fall använt det svenska domstolsväsendet för att skipa "rättvisa" enligt regelrätta sharia- och klanprinciper. Skandalen var ett faktum, och frågan alla nu tycks ställa sig är: Hur kunde detta hända?

Frågan har emellertid ett mycket enkelt svar. Detta kunde hända eftersom ingen brydde sig om de många debattörer som gång på gång lade fram bevis för att makarna Aldebe var islamister. Detta kunde hända eftersom Maud Olofsson gav Ebtisam Aldebe sitt stöd. Detta kunde hända för att man var så besatt av identitetspolitiskt tankegods, att man mer än gärna lät sig representeras av extremister, bara dessa hade rätt bakgrund och hudfärg.

Detta kunde hända för att man ansåg sig fördomsfri då man utgick från att man inte kunde ställa samma krav på invandrare som på svenskar. Detta kunde hända för att man i den svenska offentligheten var så upptagen med att bedyra hur mycket man stod upp för "allas lika värde", att man glömde att stå upp för ens grundläggande likhet inför lagen.

"Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti", hävdar idag Annie Lööf. Det är en tämligen skamlös lögn. Värderingar som Aldebes har tvärtom en påtagligt stor plats i Centerpartiet, och detta av den enkla anledningen att Annie Lööf, Maud Olofsson med flera har gett dem en sådan.

Centerpartiet är dock inte ensamma om detta. Skulden delas av flera andra partier som gjort precis samma sak. Skulden delas av journalistkåren, som trots ett och annat kritiskt reportage överlag behandlat dessa extremister och de krafter som krattat manegen för dem med silkesvantar. Skulden delas av alla som slentrianmässigt slagit ifrån sig kritiken som rasistisk.

Att en medeltida shariadom har kunnat utdömas i Solna tingsrätt beror på att ni lät detta ske. Att en medeltida shariadom har kunnat utdömas i Solna tingsrätt beror på att ni ignorerade alla varningssignaler. Att en medeltida shariadom har kunnat utdömas i Solna tingsrätt beror på att ni har hållit er med en unken människosyn.

Kort sagt, att en medeltida shariadom har kunnat utdömas i Solna tingsrätt beror på att ni har haft era huvuden så djupt uppkörda i arslet att ni inte sett vad som pågått rakt under näsan på er.

2018-03-04

The socialliberalt ledarkåseri to end all socialliberala ledarkåserier

Den tredje mars 2018 publicerades i Dagens Nyheter ett ledarstick av Per Svensson som, när de förbluffade antropologerna under århundradena som följde försökte bringa klarhet i mysteriet med den hermetiskt tillslutna socialliberala filterbubblans uppgång och fall, skulle komma att ge upphov till det idag klassiska epitetet The socialliberalt ledarkåseri to end all socialliberala ledarkåserier.

Texten hade allt. De ritualistiska och indignationsdrypande upprepningarna av ordet "högern", som om vore detta namnet på hemvisten för självaste mörkrets furste. Det obligatoriska fjäskandet för de något aparta vänsterextremister varje socialliberal med självaktning vid denna tid brann för att få en klapp på huvudet av. Den för socialliberaler så typiska oförmågan att komma till saken. Och så vidare.

Detta kombinerade Svensson inte bara med en generös portion orddiarré. Nej, texten var därtill tvångsmässigt och till bristningsgränsen fylld med de för den självgode socialliberalen så karaktäristiska högkulturella referenserna. Syftet med dessa var, har antropologerna funnit, att stärka vi-känslan i den klick självutnämnda elitsocialliberaler inom vilken man förvisso visste allt om smaken av madeleinekakor, men också var så valhänta att man inte utan hjälp förmådde utföra ens ett så enkelt handgrepp som att byta en glödlampa.

Intressant nog vinnlade sig Svensson samtidigt i texten om att inte framstå som en mossig medelålders socialliberal. Texten är kryddad med populärkulturella referenser, vilka har infogats i texten för att klart och tydligt markera att Svensson behärskade vad man vid denna tid benämnde kidsens språk. Referenserna till företeelser som "kuken", "South Park" och "4chan" är därför legio.

Efter en lång odyssé – givetvis komplett med allt från cykloper till sirener – genom det rika landskap som utgör socialliberalens inre föreställningsvärld, anländer läsaren slutligen till Per Svenssons Ithaka. Där, visar det sig i eposets sista skälvande strofer, återfinns något ännu farligare än vad läsaren hittills mött på sin färd.

Vid Penelopes dörr, får vi veta, väntar Hanif Bali. Hur kom han dit? Han, förklarar Svensson, "gick väl vilse på stäppen och fångades av en stormvind". Dessa mästerligt nedpräntade ord skulle inte bara komma att säkra Per Svensson en plats i historien. De skulle därtill bli ihågkomna som socialliberalismens "finest hour".

2018-03-03

Miljöpartiet, tiggarna och narcissismen

När finansminister Magdalena Andersson nyligen påstod att den som ger pengar till tiggare bidrar till människohandel, lyckades hon såväl skapa dålig stämning i regeringen som reta upp Miljöpartiet rejält.

Att finansministern samtidigt lät meddela att hon motsatte sig ett förbud av det tiggeri som enligt henne själv leder till människohandel, gör naturligt utspelet som sådant lika motsägelsefullt som alla andra regeringsutspel i de infekterade samtidsfrågor där man inom Socialdemokraterna både vill äta kakan och ha den kvar. Inte desto mindre står det numera tämligen klart att hon har rätt i sak.

Att svenska politikers och myndigheters hållning i tiggerifrågan skapar stora incitament för människohandel är idag, trots att gigantiska mängder förtroendekapital genom åren investerats i motsatsen, ett etablerat faktum. Tiggeriet är med andra ord inte bara en företeelse de svenskar vilkas land alltmer ter sig som ett global socialkontor stör sig på, utan även något som i många fall är genuint destruktivt för tiggarna själva.

I ljuset av detta blir den miljöpartistiska hållningen påtagligt anmärkningsvärd. Miljöpartister har tillgång till samma information om tiggeriets konsekvenser som alla andra, men låter sig likväl provoceras något oerhört av Anderssons utspel. Att regeringens passivitet leder till människohandel är för dem helt enkelt inte ett relevant argument.

Det finns naturligtvis många relevanta argument mot ett nationellt tiggeriförbud. Ett sådant är att staten inte bör reglera frivilliga transaktioner vuxna människor emellan. Ett annat är att frågan om ett eventuellt tiggeriförbud bör vara en angelägenhet för markägaren, och inte för staten.

Miljöpartiet åberopar dock inte något sådant argument. Tvärtom, inom Miljöpartiet tilldömer man dylika argument väldigt liten tyngd; partiets företrädare förespråkar både ofta och gärna såväl paternalism som inskränkt äganderätt. Vad som fick partiet att se rött var någonting helt annat.

Inom Miljöpartiet är frågan om huruvida tiggeri leder till människohandel helt enkelt irrelevant. Man gör ingen konsekvensanalys, man väger inte fördelar och nackdelar mot varandra och man låter inte frågan om vad som faktiskt är bäst för tiggarna själva vara det avgörande. Vad man i stället gör är att känna.

Vad som är avgörande för Miljöpartiet är huruvida vad som känns bra, vad som verkar snällt och vad som låter humant. Frågan om huruvida politiken skapar starka incitament för människohandel är i bästa fall sekundär. Det primära är magkänslan och vad som låter bra här och nu.

Analysen är ett barns. Vad mer är, inställningen i fråga är inte begränsad till Miljöpartiet, utan har helt dominerat den svenska samhällsdebatten under innevarande årtionde. Ett synnerligen talande exempel fick vi 2015, då bilderna på ett drunknat barn under några febriga månader före den så kallade "tvärvändningen" fick debatten att haverera fullständigt.

Bilderna på den döde Alan Kurdî togs i breda kretsar till intäkt för att Sverige och Europa behövde bli mer välkomnande gentemot asylsökande. Därmed ökande man incitamenten för människor att riskera sina egna och sina barns liv på Medelhavet, vilket sannolikt ledde till att antalet människor som drunknade ökade.

Alan Kurdîs död var inte resultatet av en strikt asylpolitik. Hans död var tvärtom konsekvensen av en migrationspolitik där den som riskerade sina barns liv genom att båtvägen försöka ta sig till Europa i regel blev rikligt belönad för detta. Huruvida den europeiska eller australiska asylpolitiken är att föredra är en värderingsfråga, men är det drunkningsolyckor man vill undvika är en politik som den australiska fullständigt överlägsen.

2015 spelade fakta dock en fullständigt underordnad roll. Alan Kurdî var död, och det officiella Sverige reagerade genom att känna sig fram till hur man skulle förhålla sig till detta. Svaret blev en politik som ledde till fler drunkningsfall, och för detta slog man sig för bröstet.

När det kommer till kritan handlar det hela nämligen inte om människohandel eller drunkningsolyckor. Man tar inget ansvar, man bryr sig inte om konsekvenserna och man försöker inte ens framföra några koherenta argument för sin linje. Man avskräcks inte ens av resultat diametralt motsatta till dem man vill åstadkomma.

Vad som i stället driver de mest högljudda är, tycks det, de egna känslorna, de egna anspråken på hjältestatus och det egna varumärket. Dekonstrueras motiven bara tillräckligt långt återstår till slut, tycks det, påfallande ofta endast den rena narcissismen.

2018-02-27

Att plocka russinen ur den evidensbaserade kakan

Med ett tonfall så indignerat att läsaren kunde drabbas av misstanken att vad som hänt var i paritet med medverkan i en kannibalistisk orgie med helstekt spädbarn som pièce de résistance, rapporterade igår bland annat Expressen att riksdagsmannen Jan Ericson har medverkat på en konferens för "klimatförnekare".

Det är naturligtvis i sammanhanget frestande att syrligt påpeka att det förefaller osannolikt att Jan Ericson förnekar existensen av klimat. Det är också frestande att säga något om agendan bakom användningen av efterledet -förnekare, med alla de associationer detta är laddat med. Det intressanta i sammanhanget är dock någonting helt annat, nämligen frågan om evidens.

Att Ericsons avvikande åsikt väcker sådan indignation beror inte bara på att kampen mot klimatförändringar upphöjts till kanon i Det Progressiva Narrativet™, utan också på att Ericsons motståndare anser ha evidensen på sin sida. Att Ericson har fel och att hans motståndare har rätt är, menar man, vetenskapligt fastslaget.

Detta är en sanning med modifikation. Evidensen för att utsläpp av koldioxid leder till temperaturhöjningar får sägas vara stark, men detsamma gäller inte evidensen för riktigheten i de klimatmodeller och förutsägelser om preciserade temperaturökningar man håller sig med. De temperaturökningar man förutspått har helt enkelt inte infunnit sig. Vad mer är, sensationella uppgifter som lagts fram som om vore de fastslagen sanning har visat sig vara både helt felaktiga och resultatet av direkt generande metodfel.

Detta innebär inte att frågan om temperaturökningar är överspelad. Det innebär heller inte att riskerna med klimatförändringar är så små att området lämpar sig väl för risktagande och experimenterande. Det innebär dock att evidensen bakom det gängse klimatnarrativet inte är riktigt så massiv som denna i regel utmålas som.

Det många hänvisningarna till evidens är dock intressanta av ett annat skäl, nämligen att man i detta vurmande för evidens är ytterst selektiva. I åtskilliga påstått ideologiska frågor är evidensen för en viss slutsats nämligen betydligt tyngre än vad den är i klimatförändringsfrågan. Exemplen på detta är många:

Evidensen för att en narkotikapolitik av svensk typ skapar förhöjd dödlighet bland brukare av droger är massiv. Evidensen för att biologiska faktorer ligger bakom de flesta av skillnaderna mellan manligt och kvinnligt beteende är massiv. Evidensen för att socialdemokratisk politik leder till förhöjd arbetslöshet är massiv. Evidensen för att den planekonomiska politik Vänsterpartiet förespråkar leder till ekonomisk ruin är massiv. Och så vidare.

Ytterst få politiker låter sig emellertid stoppas av detta. När det kommer till kritan begränsas makthavares intresse för evidens till de fall då denna sammanfaller med vad de redan tycker. Visar evidensen någonting annat bortser man inte bara från den, utan bygger därtill hela ideologier utifrån föreställningar evidensen sedan länge grundligt har vederlagt.

Kort sagt, när det kommer till politiska ideologier anses faktaresistens vara fullt legitimt. Denna faktaresistens utgör en helt nödvändig förutsättning för flera ideologiska ståndpunkters och hela ideologiers existens. Detta uppmärksammas praktiskt taget aldrig, vilket i sig är högst anmärkningsvärt. Ännu mer anmärkningsvärt blir det dock när Jan Ericson plötsligt på egen hand förväntas leva upp till en (påstådd) evidens hela partier har beviljats dispens från.

2018-02-25

Något om en chefredaktörs magnifika oförmåga till självkritik

ledarplats i DN valde tidigare idag Peter Wolodarski att med kirurgisk precision illustrera den enögdhet, världsfrånvändhet, totala avsaknad av markkontakt samt magnifika brist på självkritik som kanske mer än någonting annat utmärker det progressiva maktetablissemang han själv utgör en centralfigur i.

Wolodarskis text handlar om hans farhågor om att Ryssland skall försöka påverka det kommande riksdagsvalet. Denna oro är i sak inte obefogad, men de exempel Wolodarski ger på vad Ryssland kan tänkas vilja åstadkomma är direkt parodiska. Så gott som alla exempel han ger är nämligen exempel på sådant han själv och hans progressiva åsiktsfränder redan med besked lyckats åstadkomma alldeles på egen hand.

Wolodarski är orolig för operationer ämnade att "generellt höja konfliktnivån". Han oroas över att organisationer ("gärna radikala grupper") skall bidra till att skapa "polarisering och splittring". Han oroas för operationer som får konfliktnivån att "oupphörligt koka ‐ och gärna koka över". Han oroas för att marginella grupper skall få "propagandan att snurra snabbare och skapa illusionen av massrörelser". Han oroas för att aktörer skall "sprida misstro och underblåsa motsättningar". Och så vidare.

Allt detta har de senaste åren varit vardag i Sverige. Aktörerna bakom har dock inte varit ryska agenter, utan ministrar, partiledare, riksdagsledamöter, journalister, kulturarbetare och ledarskribenter. För detta har de så gott som aldrig kritiserats av Wolodarski, och inte sällan har de skyldiga varit anställda på hans egen tidning eller fått sina häpnadsväckande politiska utspel publicerade och/eller hyllade där.

Hans egen tidning har publicerat en stor mängd direkt lögnaktiga "nyheter" ämnade att vilseleda allmänheten, vilket såväl har höjt konfliktnivån som skapat misstro och underblåst motsättningar. Politiker har länge låtit bidragen regna över "radikala grupper" såsom islamister. Tidningar har samarbetat med vänsterextemister. Marginella grupper med aparta agendor har lyfts fram så till den grad att man skapat just "illusionen av massrörelser". Et cetera.

I den mån Vladimir Putin önskar åstadkomma vad Wolodarski beskriver, är det enda han behöver göra att luta sig tillbaka. Regeringar, statsministrar, journalister och inte minst Dagens Nyheter själva har nämligen redan åstadkommit precis detta.

Sverige är sönderslitet av polarisering, hat och motsättningar. Förtroendet för medierna är rekordlågt. Tilltron till politikernas förmåga att göra något åt de akuta problem som med en samtidsfloskel kallas för "utmaningar", och som då de växte sig stora inte föranledde någon kritisk granskning i till exempel DN, är i breda kretsar och på goda grunder så gott som obefintlig.

Denna situation är helt och hållet självförvållad. Även om så Putin skulle ge allt vad han har att ge, skulle han inte kunna påverka situationen annat än marginellt. Wolodarski själv, däremot, har genom sin fäbless för aktivism, gonzo-rapportering om migrationsfrågan och rena lögner på nyhetsplats, varit en centralfigur när såväl samhällsdebatten som politiken i Sverige havererat.

Allt detta hade man måhända kunnat vara överseende med, hade Wolodarski bara förmått uppvisa en gnutta självkritik. Att han i stället publicerar ett pekoral som dagens ledare, visar dock att han absolut ingenting lärt. Tvärtom är tilltron till den egna förmågan att korrekt analysera samtiden, tycks det, större än någonsin.

Gästinlägg: "Angående samtyckeslag", av Henrik Sundström

Denna text är ett gästinlägg av Henrik Sundström.

Just nu pågår arbetet i riksdag och departement med att återigen reformera lagstiftningen om sexualbrott. Inriktningen är att införa en så kallad samtyckeslag. Syftet med ändringen är inte att utvidga det straffbara området. Snarare är tanken att skicka ett pedagogiskt budskap till folket, i förhoppningen att detta ska leda till färre övergrepp. Dessutom verkar det finnas någon slags ideologiska motiv av identitetspolitisk karaktär.

Kritiken från oss som arbetar med frågorna i praktiken har varit massiv. Inte för att vi inte delar visionen om ett samhälle med färre övergrepp, utan för att förslaget saknar förankring i verkligheten och kommer att leda till kraftiga försämringar för brottsoffren. En samtyckeslag gör nämligen att fokus i rättssalen måste flyttas från den misstänktes handlingar, till frågan om brottsoffrets agerande. Det kommer att göra det nödvändigt för alla aktörer i rättssalen att ställa frågor till brottsoffret som kan upplevas som mycket integritetskränkande.

Lagrådets kritik har om möjligt varit ännu hårdare. De menar att förslaget är så illa utformat att det inte går att som medborgare läsa sig till vad som i framtiden ska vara straffbart. Därmed strider förslaget mot grundlagen och mot Europakonventionen. Det betyder att det finns en uppenbar risk att domstolarna inte kommer att kunna tillämpa en ny våldtäktsparagraf.

De juridiska revorna i lagförslaget är så stora att de inte kan lagas under gång. Regeringen skulle behöva ta tillbaka ärendet och göra om det från grunden. Tyvärr verkar regeringen ha investerat alltför stor prestige i frågan, och just nu lutar man snarare åt att ändå trumma igenom förslaget trots lagrådets omfattande kritik.

Riksdagen måste nu ta sitt ansvar och stoppa lagändringen i denna form. Annars är risken stor att vi står med en våldtäktsparagraf som inte går att tillämpa.

Henrik Sundström (M)
Advokat

2018-02-19

Om "Egor Putilov" och bjälken i det egna ögat

Under gårdagen publicerade Arbetaren och Dagens Nyheter varsin grävande artikel om den famöse "Egor Putilov". I artiklarna, som för övrigt båda överlag utmärkte sig för mycket god journalistik, avslöjades bland annat hur "Putilov" hade gått till väga för att ljuga sig till svenskt uppehållstillstånd och medborgarskap.

Man får ha grävt ned sig riktigt djupt i sin skyttegrav för att vägra medge att "Putilov" verkar vara minst sagt skum, och det finns ingenting att invända mot granskningen som sådan. Några aspekter av saken lyser dock med sin frånvaro i Arbetarens och Dagens Nyheters artiklar, varför deras texter tarvar några kommentarer.

Vad som kanske är mest anmärkningsvärt är vilket brott med den gängse journalistiska linjen det blir när båda tidningarna gör en stor sak av att "Putilov" genom att ljuga har lurat sig till uppehållstillstånd och medborgarskap. Det är nämligen sedan länge en offentlig hemlighet att just denna företeelse är utbredd. Det faktum att en överväldigande majoritet av de asylsökande "saknar" identitetshandlingar ger en ganska tydlig fingervisning om hur vanlig denna form av bedrägeri är.

Företeelsen kostar med andra ord sannolikt skattebetalarna tiotals miljarder kronor årligen, men inte desto mindre är intresset för företeelsen minst sagt ljumt inom journalistkåren. Att båda tidningarna plötsligt visar stort intresse för saken, och att åtskilliga namnkunniga debattörer som i vanliga fall bara har invektiv till övers för den som lyfter frågan nu på sociala medier ventilerar sin indignation över "Putilovs" lögner, utgör således ett tämligen flagrant exempel på dubbla måttstockar.

Vad som också lyser med sin frånvaro är en granskning av hur "Putilov" så länge kunde arbeta under falsk identitet för bland annat Aftonbladet. Om den famöse skribenten är vad Dagens Nyheter i sin artikel antyder att han är, är det högst anmärkningsvärt att så många etablerade medier hunnit anlita honom. Den kompakta tystnaden kring detta hedrar definitivt inte vissa av hans tidigare uppdragsgivare.

Också värt att notera hur hur det inte är "Putilovs" skribentgärning som granskas, utan hans person. Givet de många frågetecken som omgärdar såväl "Putilov" som hans nuvarande arbetsgivare Samhällsnytt är detta i sig inte konstigt, men hade Samhällsnytt varit den lögnaktiga megafon det vanligtvis insinueras att publikationen är, hade en stor del av granskningen också fokuserat på vad de faktiskt skriver.

I själva verket har dock såväl skribenten som publikationen hunnit med att producera ett antal högst relevanta artiklar. Hade man ägnat sig åt att publicera felaktigheter hade givetvis etablerade medier inte varit sena med att göra en stor sak av detta, men såvitt jag vet har inte sanningshalten i någon av Samhällsnytts texter ifrågasatts.

Vad detta innebär rent konkret är att "Putilov" och Samhällsnytt förmått leverera sakligt korrekt rapportering, som därtill många läsare funnit relevant. Inte sällan har man dessutom kunnat göra detta helt utan konkurrens från etablerade medier, då de senare varit ointresserade av att rapportera om de frågor Samhällsnytt tagit upp.

Så länge etablerade medier inte överger denna linje, kommer Samhällsnytt därför förbli en populär nyhetskanal. Detta i stort sett helt oavsett vilka skumma omständigheter som avslöjas om publikationens finansiering, agenda och medarbetare. Det är övriga aktörer i mediebranschen som genom sin fäbless för vinkling, selektiv tystnad och renodlad agendajournalistik gett Samhällsnytt legitimitet. Önskar man förändra detta, måste man också börja göra ett bättre jobb.

Sist men inte minst är det värt att notera att det faktiskt finns ett exempel på hur man (även om den anklagade själv nekar till detta) lyckats belägga "Putilov" med att sprida falsk information. Exemplet i fråga utgörs av den debattartikel i vilken en "Tobias Lagerfeldt" (det vill säga sannolikt en trollande "Putilov") krävde att asylsökande och så kallade papperslösa skulle ges rösträtt.

Denna falska debattartikel har tillmätts stor betydelse i sammanhanget. Det underförstådda budskapet har varit att "Putilov", genom att föreslå något helt befängt och "spektakulärt", försökt så split och polarisera samhällsdebatten. Detta är naturligtvis helt korrekt, så till vida att budskapet är helt uppåt väggarna. Problemet med resonemanget är bara att den svenska samhällsdebatten i sin helhet var uppåt väggarna när artikeln publicerades.

Att illegala invandrare skulle ges rösträtt var vid denna tidpunkt nämligen en åsikt helt i tiden. Precis detta hade föreslagits av Grön ungdom och Feministiskt initiativ, och också luftats på ledarplats i Dagens Nyheter. Den famösa artikeln utgjorde med andra ord ingen brandfackla i debatten, utan var bara ännu ett exempel i raden på den sorts idioti tidningarna, samhällsdebatten och politiken vid denna tid svämmade över av.

Det är sunt att "Putilov" granskas. Den betydelse han tillmäts är emellertid enormt överdriven. Att samhällsdebatten havererat beror inte på honom, utan på att man inom de politiska och mediala etablissemangen i Sverige någon gång runt 2010 lät sig ryckas med i en masspsykos. "Putilovs" eventuella bidrag till detta är försumbart, och i den händelse han faktiskt varit utländsk agent har hans arbete varit löjligt enkelt. Det enda han i så fall behövt göra är att sakligt rapportera om de pajaskonster som dominerat den svenska politikens och samhällsdebattens mittfåra.

2018-02-18

Mer om myten om näthatet


En Fi-politiker, tillika tilltänkt riksdagskandidat, skapade häromdagen stor uppmärksamhet då hon slängde ut ovanstående fråga på Facebook. I vilken mån de starka reaktionerna stod i proportion till klavertrampet i fråga kan diskuteras. Om att frågan i de flestas ögon framstår som ytterligt plump, historielös, okänslig och nedlåtande råder näppeligen några tvivel, men detta betyder inte att motivet bakom måste ha varit hänsynslöshet och illvilja.

Sannolikt har rätt många som besökt södra Polen genom åren passat på att besöka Auschwitz när de väl varit i krokarna, trots att vistelsens primära syfte varit ett annat. När det kommer till kritan finns inte särskilt mycket att invända mot detta. Alternativet, det vill säga att inte besöka Auschwitz över huvud taget, hade knappast gjort dem mer medvetna om nazismens, judehatets och folkmordets fasor.

Huruvida detta var fallet med Fi-politikern vet vi inte, men vad vi däremot vet är vad som hände sedan. Efter att den illa genomtänkta frågan gett upphov till en storm av kritik valde nämligen Dagens Nyheter att skriva om saken. Efter att man redogjort för vad som hänt, lät man politikern i fråga ge sin sida av saken. Vad som följde var en förklaring, ett medgivande om att det hela var illa formulerat – och därefter en gigantisk fokusförskjutning:
'Det är för att jag har fått en ”shitstorm” av hat från nazister och rasister. De som har reagerat på det här är samma människor som privat har skrivit ”hell seger” till mig. Det är alltså nazister som har valt att misstolka mitt inlägg, trots att jag har förklarat min intention och att det var klumpigt skrivet.'
Plötsligt handlade det hela inte längre om att politikern i fråga hade gjort bort sig. Plötsligt handlade det hela i stället om att hon själv var ett offer, närmare bestämt för nazism(!), rasism och näthat. Plötsligt handlade det om att kritiken utgjordes av avsiktliga missförstånd, framförda av människor med hatisk agenda. Detta uttalande fick också avsluta artikeln. Inga följdfrågor ansågs uppenbarligen vara nödvändiga av Dagens Nyheters reporter.

Agerandet är symptomatiskt. Myten om det tilltagande näthatet har idag upprepats så många gånger att få längre ifrågasätter den. Detta är också någonting man inom den postmoderna vänstern vet att utnyttja maximalt. Så fort det egna beteendet ifrågasätts, hänvisar man till näthat. Så fort man gjort bort sig, hänvisar man till näthat. Så fort man förlorat en debatt, hänvisar man till näthat. Så fort man blir anklagad för att själv ha betett sig illa, hänvisar man till näthat. Och så vidare.

Taktiken är ful, lömsk, genuint ohederlig och direkt farlig, men har visat sig kusligt effektiv. Den gängse bilden av ett näthat som antagit epidemiska proportioner ifrågasätts så gott som aldrig, utan påståenden som den nu aktuella politikerns tas i regel utan vidare för sanning. Detta trots att de ofta inte överlever en granskning.

Konsekvensen av detta är inte bara frånvaron av följdfrågor, utebliven granskning och att kallhamrade demagoger kommer undan med lögner. Konsekvensen av detta är dessutom en tämligen bred politisk och medial konsensus om att inskränkningar av yttrandefriheten blivit nödvändiga. Det hela är både skrämmande och ofriskt, men också en fullt naturlig konsekvens av att myten om det epidemiska näthatet upphöjts till norm.

Tidigare i ämnet:
Myten om näthatet utgör det egentliga hotet

Alice Bah Kuhnke, auktoritär kulturrevolutionär med immunitet

När det häromåret rapporterades att Alice Bah Kuhnke på sitt arbetsrum hade en bonad med texten "Visst behöver vi en kulturrevolution nu", väckte detta stor uppmärksamhet. Att kulturministern på detta sätt romantiserade en kommunistisk massaker som uppskattas kostat mellan en halv och två miljoner människor livet fyllde mången skeptiker till massmord med avsky. Betydligt färre tycks dock ha reflekterat över själva budskapet som sådant.

Hade Sverige haft en fungerande samhällsdebatt, och hade man i Sverige förmått fylla en floskel som alla människors lika värde med till exempel en ambition att döma alla efter samma måttstock, hade Alice Bah Kuhnke blivit granskad för vad hon är, nämligen en farlig extremist. Bakom den spralliga framtoningen, det sympatiska leendet och det klingande skrattet, återfinns en person som systematiskt arbetat för att tysta meningsmotståndare, öka statens makt över kulturen och att stärka extremisters ställning.

Alice Bah Kuhnke inledde sin karriär inom statsförvaltningen på dåvarande Ungdomsstyrelsen, varifrån hon började stödja antisemiter, islamister och terrorister med skattepengar. Som kulturminister valde hon sedan att låta samma ljusskygga krafter hon samarbetade med då utforma en statligt finansierad informationskampanj om så kallad islamofobi, som då den presenterades visade sig bestå av en uppsättning konspirationsteorier sammanställda av den svenska avdelningen av islamistiska Muslimska brödraskapet.

Alice Bah Kuhnke har dock inte på något sätt nöjt sig med detta. Under hennes ledning har ett stort arbete för att omstöpa anrika museer till postmoderna propagandainstitutioner inletts. Hon har därtill begått ministerstyre genom att, efter att ha läst en synnerligen subjektiv debattartikel av Jonas Gardell, hota Facebook med statlig censur för att förhindra spridning av så kallade falska nyheter. Och så vidare.

I dagarna har Ola Wong, som från sin kinesiska horisont tycks vara i stort sett den ende i Mediesverige som anser det vara värt att granska implikationerna av kulturministerns agerande, uppmärksammat ännu en av Bah Kuhnke blodisande kulturrevolutionära ambitioner. Den här gången är det politiskt styrning av vilken facklitteratur som ges ut som står i fokus.

I kölvattnet av den på lösa boliner kanoniserade hashtagskampanjen #metoo har kulturministern gett Kulturrådet i uppdrag att "betona frågan om sexuella trakasserier när stöd delas ut". I klartext betyder detta att de redan omfattande kraven på att böcker skall hålla en för staten önskad hållning i frågor om mångkulturalism och genus för att erhålla stöd, nu skärps ytterligare.

Det bör så klart påpekas att grundproblemet är att kulturstöd utgår över huvud taget. Att politiker och statliga tjänstemän selektivt använder skattebetalarnas pengar för att aktivt stödja litteratur som intar en för dem önskvärd hållning, gör dock det hela etter värre. Resultatet blir inte bara en snedvridning av utbudet, utan därtill att böcker helt orelaterade till ämnet pliktskyldigt kryddas med några "korrekta" ställningstaganden i till exempel frågan om sexuella trakasserier för att öka chansen till kulturstöd.

Hade det varit den polska regeringen som ägnade sig åt detta, hade reportagen och opinionstexterna om det fruktansvärda i vad som pågick varit legio. Nu sker det hela i stället rakt under våra egna näsor, och bortsett från några enstaka rösters protester passerar det hela i stort sett obemärkt.

Detta är talande, inte bara för den förljugna svenska samhällsdebatten i stort, utan också för den monumentala oförmågan att se kulturrevolutionären och islamistmecenaten Bah Kuhnke för vad hon faktiskt är.

2018-02-17

Myten om näthatet utgör det egentliga hotet

I ett i Dagens Nyheter publicerat öppet brev, med så många undertecknare att det krävs en särskild sida för att lista dessas namn, avkrävde tidigare i veckan ett antal progressiva aktivister den nye rikspolischefen att börja prioritera vad man kallade för "hatbrott" lika högt som gängkriminalitet och våldtäkter.

Den som gjorde sig omaket att läsa den gymnasieuppsatsliknande texten, fann snabbt att vad som avsågs med "hatbrott" var så kallat näthat. Anledningen att man uppmanade Anders Thornberg att prioritera upp detta till ett hot i paritet med organiserad brottslighet och våldtäkt var, fick vi veta, att undertecknarna ville "försvara yttrandefriheten".

Den uppmärksamma läsaren insåg dock snabbt att vad man i själva verket hoppades uppnå var inskränkningar av yttrandefriheten. Den som inte befunnit sig under en sten de senaste åren fann därtill att flera av undertecknarna var ökända för sin kamp mot det fria ordet och för sina ambitioner att kriminalisera meningsmotståndares åsikter. Kort sagt, i undertecknarnas ögon rådde inga tvivel om att krig faktiskt var fred.

Naturligtvis existerar näthat. Hade jag varit lika melodramatiskt och narcissistiskt lagd som en del av undertecknarna skulle jag till och med på goda grunder kunna hävda att jag själv periodvis utsatts för detta. Det gängse narrativet om näthat, och som den ena namnkunniga debattören efter den andra gång på gång okritiskt hänvisar till, klingar emellertid lika falskt som Florence Foster Jenkins sångröst.

Påståendena om näthat tål nämligen sällan närmare granskning. Tvärtom, vid närmare granskning visar sig anklagelserna om näthat påfallande ofta vara regelrätta trollnarrativ som spricker i solsken. Det påstådda näthatet, visar det sig, består i regel främst av fakta och välformulerade motargument. I den mån överord har använts, har därtill den egna sidan många gånger varit minst lika välrepresenterad som de anklagades.

Inte desto mindre är det falska narrativet om näthat ett användbart verktyg. När påståendet om det exploderande näthatet upprepats tillräckligt många gånger blir det till sist också en "sanning". I egenskap av "sanning" blir frågan en angelägenhet för politiken, och när väl politikerna börjat intressera sig för frågan går det snabbt utför.

De senaste åren har ett stort antal debattörer blivit avstängda från sociala medier, fått sina Youtubeklipp avmonetariserade och blivit utslängda från blogg- och podcastplattformar. En del har varit högst kontroversiella, andra har varit helt oförargliga, men så gott som alla har varit motståndare till den progressiva vänstern.

Inom vänstern har man inte ens brytt sig om att försöka dölja sin skadeglädje. Personer som påstår sig brinna för yttrandefrihet och demokrati har funnit det hela helt i sin ordning, och anklagelser om censur har avfärdats av vänsterdebattörer med ett för dem synnerligen nyfunnet intresse för äganderätten. I dessa diskussioner har dock dock en ytterst central omständighet lyst med sin frånvaro.

Det är ingen hemlighet att Silicon Valleys jättar i regel kontrolleras av personer med progressiva nordkaliforniska värderingar, men sannolikt är det inte främst detta som gjort dem så benägna att tysta sina meningsmotståndare. Sociala medier var länge en yttrandefrihetens bastion, där företrädare för alla tänkbara ideologier kunde finna meningsfränder och sprida sina budskap.

Det var först när politikerna, uppeggade som de var av det falska narrativ om näthat som frodades i den progressiva samhällsdebattens mittfåra, gav sig in i spelet som detta började förändras. När hoten om regleringar och dryga böter började dugga allt tätare, drog man av förståeliga skäl också öronen åt sig i Silicon Valley.

Sedan dess har politikerna i många fall gjort allvar av sina hot. De sociala mediejättarna är idag på det klara att de kan tvingas betala dryga böter om någon av deras användare gör något politikerna inte gillar, och de är också väl medvetna om att ännu fler regleringar är att vänta om inte politikerna kan hållas lugna. Det är sannolikt precis därför de blivit så benägna att fälla hellre än fria, och att böja sig för varje från vänsterhåll orkestrerad massanmälningskampanj.

Narrativet om det tilltagande problemet med näthat har därmed blivit ett hot mot såväl äganderätten som yttrandefriheten. Detta narrativ är med andra ord inte bara falskt, utan därtill också direkt farligt. Det åligger därför alla som inser denna fara att inte bidra till att normalisera detta narrativ, utan tvärtom att med alla till buds stående medel bekämpa det.